Regulamin

Regulamin kursów i szkoleń

 

Warunki ogólne uczestnictwa w kursie:

 • Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć. chyba,
  że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,
  ( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. Wtedy kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
 •  Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
 •  Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
 •  Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną
 •  W przypadku nie zdania jakiegokolwiek z egzaminów istnieje możliwość podejścia do kolejnych, a egzamin poprawkowy uczestnik musi zdać po wcześniejszym ustaleniu terminu z wykładowcą i organizatorem kursu
 •  CENTRUM SZKOLEŃ ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.
 •  CENTRUM SZKOLEŃ zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem lub na piśmie.

 •  CENTRUM SZKOLEŃ zastrzega sobie prawo do odwołania podanego na stronie internetowej terminu kursu, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.

          Płatność za udział w kursie

 • Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o wpłatę zaliczki ( 200zł) - NIE DOTYCZY KURSU PODSTAWOWEJ I ROZSZERZONEJ PIERWSZEJ POMOCY. 

  Numer konta :
  Alior Bank:  26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
  Niepodległości 40/15
  23-204 Kraśnik
  NIP: 715-158-71-13
  REGON: 060508080
   
  Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz: " imię, nazwisko,
  rodzaj kursu, jego termin oraz miejscowość"
  (np. Jan Kowalski-kurs.........w terminie .......)
 • W przypadku, gdy kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Green Way  - zaliczka w całości zwracana jest na konto wpłacającego lub za jego zgodą przechodzi na poczet kolejnego kursu w następnym terminie.
 • Zaliczka nie jest zwracana w przypadku, gdy kursant nie zgłosi rezygnacji na conajmniej tydzień przed rozpoczęciem kursu.
 • Pozostałe przypadki rozpatryewane są indywidualnie, po kontakcie z biurem firmy Green Way
 • JEŻELI PŁATNOŚĆ MA BYĆ DOKONANA PRZELEWEM NA PODSTAWIE FAKTURY prosimy o podanie danych do faktury w UWAGACH Formularza zgłoszeniowego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GREEN WAY CENTRUM SZKOLEŃ MEDYCZNYCH

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe (po zgłoszeniu się na szkolenie), znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Z uwagi na fakt iż dnia 25.05.2018 zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – (zwane RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zmianie ulega polityka prywatności oraz regulamin firmy „Green Way Subik Sylwia” ul. Spółdzielcza 6/61, 23-200 Kraśnik.

 1. Ochrona danych osobowych Klientów

  Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) Informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Green Way Sylwia Subik z siedzibą w Kraśniku przy ul. Spółdzielcza 6/61, NIP: 715-15-87-113, Regon: 060508080, zwana dalej Green Way

 1. W zależności od udzielonych zgód, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być m.in. w celu realizacji kursów, szkoleń instruktorskich, usług szkoleniowych, korespondencji elektronicznej, przesyłania wiadomości marketingowych, wystawiania dokumentów ukończenia szkoleń/warsztatów oraz przeprowadzania analiz przez Green Way
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania uczestnika, numer PESEL, numer NIP, numery telefonów, adresy e-mail. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Green Way trenerom, instruktorom prowadzącym, Polskim Związkom, firmom kurierskim i transportowym, dostawcom rozwiązań informatycznych tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane mogą być również przekazywane do NFZ, PUP, PCPR, MOPS i innych instytucji/firmy realizujących dofinansowanie do danego zamówienia (tylko w przypadku jeśli takie dofinansowanie jest realizowane), firmom współpracujących przy realizacji kampanii marketingowych, firmom zapewniającym badania analityczne/statystyczne, firmom zapewniającym więzi społeczne, firmom zapewniającym usługi płatnicze, instytucjom publicznym w przypadku kontroli, firmom ubezpieczeniowym.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień produktów i usług w firmie Green Way, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów internetowych Green Way, obsługi reklamacji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Państwem, obsługa Twoich wiadomości skierowanych w szczególności do biura obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy czy usługi szkoleniowej, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia postępowań sądowych, zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jesteśmy również zobligowani do przechowywania Państwa danych w myśl przepisów podatkowych i rachunkowych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).
 6. Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze złożeniem zamówienia odnośnie szkolenia instruktorskiego/ trenerskiego/ warsztatów/  organizowanego przez firmę Green Way lub wysłaniem zapytania czy też korzystaniem z naszych serwisów internetowych.
 7. Państwa dane mogą być przetwarzane do 10 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. O wyżej wymienionych prawach, osoba zainteresowana jest zobligowana poinformować o tym fakcie administratora danych osobowych, kontaktując się mailowo: biuro@szkolenia-gw.pl.
 9. Mają Państwo prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 10. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Yml1cm9Ac3prb2xlbmlhLWd3LnBs lub adres pocztowy Green Way Subik Sylwia (z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”), ul. Spółdzielcza 6/61,  23-200 Kraśnik.
 12. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
  – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Green Way Sylwia Subik – Centrum Szkoleń medycznych